ماه گرفتگی

ای ماه!

تو از تمام گرفتگیها رو سپید بیرون آمدی،چون می دانستی همه چیز در گذر است.

 

دیشب- ٢۵ خرداد- ماه گرفتگی بسیار زیبایی رخ داد

 

در حال گرفت کامل

 

 

این هم در حال باز شدن.....

 

/ 0 نظر / 8 بازدید