چهره های زشت

چهره های زشت را دوست دارم

آنها که بی نقاب هستند

آنها که ادای خنده ندارند... ادای گریه ندارند

و ادای هیچ آدم دیگری را ندارد بجز خودش

چهره هایی که به هیچ چیز نمی نازند 

/ 1 نظر / 11 بازدید
مهدی . د

بله آنها که بی نقاب هستند ادای هیچ ـدم دیگری را ندارند بجز خودشان